Privacybeleid

Deonlineondernemer.nl garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Dat betekent dat er van verschillende samenwerkingspartners maximale inspanning verwacht word bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens verwerkt worden, wat er met deze gegevens worden gedaan, binnen welk wettelijk kader dat gebeurd en wat je kan dan als je vragen hebt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Deonlineondernemer.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Doeleinde en grondslag

Deonlineondernemer.nl verwerkt je voornaam, eventuele achternaam, e-mailadres en inhoud van je bericht voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijn

Deonlineondernemer.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Deze website hanteert dan ook de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je voornaam en e-mailadres.

Privacy beleid andere websites

Op Deonlineondernemer.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Deze website is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover bekijk dan de betreffende websites.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is dan ook niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Het is de ouders dan ook aan te raden dat ze betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ Deonlineondernemer.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deonlineondernemer.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies en vergelijkbare technieken

Deonlineondernemer.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en gebruikt deze cookies met een puur technische functionaliteit . Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en is er aan jou toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Voor meer verdere informatie en afmelden voor cookies, bekijk dan de cookie verklaring van deze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deonlineondernemer.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken wordt er een bewerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deonlineondernemer.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van ActiveCampaign.

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De

doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deonlineondernemer.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die deze website van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deonlineondernemer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt er gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dan wordt er vervolgens binnen 4 weken op je verzoek gereageerd.

Deonlineondernemer.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan je via deze link doen.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Deonlineondernemer.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@ deonlineondernemer.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatste wijziging: 11-07-2019